វិធី​ប្ដូរ​ដំណប្លក់​ពី HTTP ទៅ​ជា HTTPS យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល


   ដើម្បី​បង្កើន​សុវត្ថិភាព​ប្លក់​របស់​អ្នក Google បាន​អភិវឌ្ឍន៍ Blogger ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ដំណភ្ជាប់​ពី HTTP មក​ជា HTTPS បាន។ HTTPS មក​ពី​ពាក្យ​ថា Hyper Text Transfer Protocol Secure មាន​ន័យ​ថា ការ​ទំនាក់​ទំនង​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​អ៊ីនធឺណេត មាន​សុវត្ថិភាព ហើយទិន្នន័យ​ទាំង​​ត្រូវ​បាន Encrypt និង​មិន​មាន​ការ​លេច​ធ្លាយ។

៙ ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្ដូរ Blogger ទៅ​ជា HTTPS បាន​សូម​អនុវត្តន៍​តាម​វិធី​នេះ

១. Login ចូល​គណនី​ Blogger របស់​អ្នក។
២. Setting > Basic > រក​មើល​នៅ​ត្រង់ HTTP និង HTTPS Redirect សូម​ប្ដូរ​នៅ​ត្រង់​មីនុយ​ធ្លាក់​ចុះ​ពី​ពាក្យ​ថា No មក​ជា Yes វិញជា​ការ​ស្រេច។

អត្ថបទស្រដៀងគ្នា:

0 Response to "វិធី​ប្ដូរ​ដំណប្លក់​ពី HTTP ទៅ​ជា HTTPS យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល"

Post a Comment