ប្រអប់​ស្វែងរក (Search Box) មាន​ចលនា


   ចលនា​របស់​ប្រអប់​ស្វែងរក​មួយ​នេះ​អាច​ទាក់​ទាញ​ចំណាប់​អារម្មណ៍​មួយ​ដែរ ព្រោះ​នៅ​ពេល​ធម្មតា រូប​តំណាង (Icon) រូប​កែវ​ឆ្លុះ នៅ​ខាង​ឆ្វេង។ តែ​ពេល​ដាក់​កូន​កណ្ដុរ​នៅ​ចំ​ក្នុង​ប្រអប់​នោះ​ទៅ រូប​តំណាង​កែវ​ឆ្លុះ នឹង​រត់​មក​ខាង​ស្ដាំ​វិញ ហើយ​ក៏​មាន​បន្ថែម​ពណ៌​នៅ​ពី​ក្រោយ​ផង​ដែរ។ សូម​មើល​គម្រូ និង​មើល​កូដ​ខាង​ក្រោម។

អត្ថបទស្រដៀងគ្នា:

0 Response to "ប្រអប់​ស្វែងរក (Search Box) មាន​ចលនា"

Post a Comment